Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 listopada 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
LVIII sesja Rady Powiatu Brzozowskiego
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023- 2029,
c) ustalenia na rok 2024 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik