Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 8 listopada 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
LVII sesja Rady Powiatu Brzozowskiego

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2022/2023.
9. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2023 roku,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2024 roku,
e) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku,
f) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”,
g) wyrażenia zgody na zawiązanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie partnerstwa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie oraz przyjęcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie zobowiązania do pokrycia wkładu własnego w zakresie realizacji projektu w formie wkładu pieniężnego.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik