Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 września 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

LVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie Powiatu Brzozowskiego.
7. Informacja o stanie dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023- 2029,
c) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2023 – 2024 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie do realizacji projektu pod nazwa „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”, w formule partnerskiej,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski,
f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik