W związku z odwołaniem z dniem 01.07.2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z zakażeń wirusem SARS-CoV-2., informuję, że kierowcy których termin ważności prawa jazdy lub uprawnień do kierowania pojazdami upłynął, są zobowiązani do ich wymiany w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 29.08.2023 r., pod rygorem zatrzymania prawa jazdy przez Policjanta w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. b lub art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023, poz. 1047 z późn. zm.) oraz wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).

Zgodnie z art. l 5zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) w przypadku, gdy ważność prawa jazdy lub uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia u pływ u 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.!