Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 czerwca 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

LIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie,
e) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023 – 2029,
g) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
h) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2024 rok.

8. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku:
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2022 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Brzozowie.

9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2022 rok:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2022,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2022 rok.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik