Starosta Brzozowski przypomina, że dnia 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu, które dotyczą również fundacji i stowarzyszeń. Celem ustawy było dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu.

Ustawa określiła nowy katalog instytucji obowiązanych i nałożyła na stowarzyszenia i fundacje stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego oraz obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonują także Starostowie (na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3), w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji na zasadach określonych w ustawie. Starosta Brzozowski jako organ nadzorujący stowarzyszenia i fundacje informuje, iż zgodnie z ustawą, instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w myśl art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy są m.in.:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane;

- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oznacza to, ze w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko
w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Obowiązku tego nie należy przenosić na relacje z innymi klientami lub inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

Obowiązki fundacji i stowarzyszeń (instytucji obowiązanych):
-wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
-wyznaczenie spośród członków zarządu lub organu zarządzającego osoby odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie,
-wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji lub stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy,
-w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo, osobą odpowiedzialną zarówno za wykonanie jak i wdrażanie obowiązków określonych w ustawie jest osoba wykonująca tę działalność,
-identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,
-dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji,
-wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegającej bieżącej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji,
-szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
-przekazywanie do generalnego inspektora informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro,
-zawiadomienie w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
- wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,
-stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji
Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy – Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Brzozowski wzywa nadzorowane organizacje do złożenia odpowiedzi na pytania:

1) czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?;
2) czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?

Oświadczenie można złożyć osobiście w Wydziale Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich (budynek przy ul. 3 Maja 51, 36-200 Brzozów, piętro II pok. 34 i 35) lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów. Jeżeli zmieni się sytuacja w powyższym zakresie w Państwa organizacji, wskazane również jest poinformowanie o tym fakcie Starostę Brzozowskiego. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku.

Jednocześnie informuję, iż brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ustawie.

Do pobrania:
- Oświadczenie