Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 10 maja 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

LII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023-2029,
c) wyboru przedstawiciela Powiatu Brzozowskiego do Zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik