Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 12 kwietnia 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

LI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków
na terenie Powiatu Brzozowskiego,
b) powierzenia Powiatowi Rzeszowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Powiatu Brzozowskiego usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kąkolówce,
c) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Brzozowie w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik