Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 8 marca 2023 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

L SESJA RADY POWIATU W BRZOZOWIE

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Brzozowski za 2022 rok.
9. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia do prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 roku,
b) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub do gminnych ewidencji zabytków na terenie Powiatu Brzozowskiego,
c) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z Powiatu Brzozowskiego (I)”,
d) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2023 r.,
e) zmian uchwały budżetowej na 2023 rok,
f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2023-2029.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik