UWAGA!!!

Zgodnie z Uchwałą Nr 487/23 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 23 stycznia 2023 roku zostaje przedłużony do 3 lutego do godz. 15:30 nabór wniosków do dofinansowania Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Do pobrania: Uchwała o przedłużeniu terminu

 

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych

do zgłoszenia do dofinansowania

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

I. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Powiat może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Powiat dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.
Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Zarząd Powiatu w Brzozowie, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
W przypadku otrzymania przez Powiat Brzozowski dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji.

II. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych lub nieruchomych

III. Zasady składania propozycji wniosków do dofinansowania:
1) wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Brzozowie;
2) do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
3) podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć wniosek o dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 150 000,00 zł.
4) Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego
5) Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ulicy Armii Krajowej 1 – lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów w terminie do dnia 19.01.2023 r. do godz. 15:30.
O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Brzozowie drogą pocztową.
6) Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
8) Do wniosku należy dołączyć:
Dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

IV. Zasady wyboru wniosków
1. Wyboru wniosków dokonuje Zarząd Powiatu w Brzozowie uwzględniając:
• Możliwość realizacji zadania przez Wnioskodawcę,
• Stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.
2. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. Zarząd Powiatu w Brzozowie może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy, w przypadku nieuzyskania przez Zarząd Powiatu w Brzozowie dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

V. Warunki podpisania umowy o dotację
1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Powiatem Brzozowskim.
2. Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Brzozowski promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą, a Powiatem Brzozowskim

VI. Termin i warunki realizacji zadania
1. Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację .
2. Zadanie powinno być zrealizowane z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

VII. Rozstrzygnięcie naboru wniosków
Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela:
• Tadeusz Iwanowski, tel. 13 43 426 45 wew. 144,
• Jacek Cetnarowicz, tel. 13 43 426 45, wew. 146.
2. Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 19.01.2023r. nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze

- Uchwala - nabor wnioskow - zabytki

- Wniosek o udzielenie ze srodkow budzetu Powiatu Brzozowskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow