Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 23 listopada 2022 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XLVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmian uchwały budżetowej na 2022 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2022-2029, 
c) zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Brzozowie do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie
      finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski,
e) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku,
f) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2023 roku,
g) ustalenia na rok 2023 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych
    po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
h) rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina.
     7.   Wolne wnioski.
     8.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik