OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
na  sprzedaż nieruchomości Powiatu Brzozowskiego

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)

Zarząd Powiatu Brzozowskiego ogłasza, że w dniu 18 stycznia 2023 roku o godz. 1000 odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości złożonej z działek nr 2156/1 oraz 2156/2 położonej w Brzozowie. Przetarg zostanie przeprowadzony w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. nr 37.   

rodzinny dom


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Brzozowskiego. Nieruchomość ta położona jest w Brzozowie, gm. Brzozów, składa się z działek nr 2156/1 o pow. 0,0510 ha oraz nr 2156/2 o pow. 0,0160 ha i jest zabudowana dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00015793/7. Nieruchomość ta położona jest w centralnej części miasta przy ul. Armii Krajowej 21. Teren nieruchomości w całości jest ogrodzony, częściowo utwardzony kostką brukową, częściowo pokryty trawą oraz nasadzeniami. W południowej części znajduje się altana ogrodowa. Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi asfaltowej. Zabudowę nieruchomości stanowi budynek mieszkalny o pow. użytkowej 229,10 m2. Jest to obiekt murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wymurowane są z pustaków i cegły. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty jest blachą. Elewacja budynku docieplona jest styropianem. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną, telekomunikacyjną, gazową, wod.-kan. i C.O. (gazowe, kocioł dwufunkcyjny, zbiornik na wodę).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów, hipotek i obciążeń. 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 5 stycznia 2023 roku wpłacą w pieniądzu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości t.j. 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy).

Wadium winno być wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie założone w Banku  PEKAO S.A. nr: 13 1240 2324 1111 0010 4331 2989 z dopiskiem „wadium na zakup zabudowanej nieruchomości Powiatu Brzozowskiego, działki nr 2156/1 oraz nr 2156/2, położone w Brzozowie”. W podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie Starostwa. Dowód wniesienia wadium podlega okazaniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu okazują ponadto Komisji przetargowej:
- dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych
- aktualny wypis z właściwego rejestru oraz ewentualnie inne dokumenty upoważniające 
do działania w imieniu podmiotu – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. 

O wysokości najniższego postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą. 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez sprzedającego w zawiadomieniu. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi w całości nabywca nieruchomości.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Brzozowie, przy ulicy 3 – go Maja 51, pok. 20, tel. 13 43 410 74 wew.117.


Brzozów, 15 listopada 2022 roku


    STAROSTA BRZOZOWSKI
  (-)
  Zdzisław Szmyd