OBWIESZCZENIE STAROSTY BRZOZOWSKIEGO
o zebraniu uczestników scalenia wsi Zmiennica, gmina Brzozów

Na postawie art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scaleniu i wymianie gruntów /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1223/ zawiadamiam, że w dniu 6 listopada 2022 roku o godzinie 13:00 w Domu Strażaka w Zmiennicy odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Zmiennica.

Celem zebrania jest wybranie rady uczestników scalenia, oraz omówienie innych spraw związanych ze scaleniem gruntu.

Uczestnicy scalenia – właściciele bądź użytkownicy gruntów położonych na obszarze scalenia mogą uczestniczyć w zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Ze względu na wagę tematyki zebrania jak i możliwość uzyskania odpowiedzi na ewentualne pytania, prosi się o przybycie na spotkanie wszystkich zainteresowanych.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dnia od dnia w którym, nastąpiło publiczne obwieszczenie, publiczne ogłoszenie lub udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.


STAROSTA
Zdzisław Szmyd