Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 22 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XLIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2021 rok.
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2021,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:      
a) zmian uchwały budżetowej na 2022 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2022 – 2029,
c) utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego.

9. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik