Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Brzozowskiego w 2021 r., w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Brzozowskiego.

Zgodnie z art. art. 30 a ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad „Raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2021 r.” będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 13:00.

W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego, którzy złożą do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenia poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie do pobrania poniżej.

Uwzględnione zostaną zgłoszenia, które doręczone będą do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. Armii Krajowej 1, najpóźniej w dniu 21 czerwca br. do godz. 1530.
Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymywanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
- Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie