Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XLI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7.   Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
8.   Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok.
9 .  Podjęcie uchwał w sprawach:    
a) zmian uchwały budżetowej na 2022 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2022-2029.
10.   Wolne wnioski.
11.   Zamknięcie sesji.


Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik