Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 23 marca 2022 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XL SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2021 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku,
b) zmian uchwały budżetowej na 2022 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2022-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dydnia,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nozdrzec,
f) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik