Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 29 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XXXVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2021 rok. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Brzozowskiego na lata 2022 – 2028,
b) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku,
c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
f) zatwierdzenia planów pracy Rady Powiatu oraz stałych Komisji Rady Powiatu na 2022 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik