Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 13:00 odbędzie się
XXXVII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2022 - 2029,
b) uchwały budżetowej na 2022 rok,
c) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2022-2024”,
d) uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022 – 2024”,
e) delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik