Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 20 października 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza i Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
8. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2021 roku.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2021 - 2022 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik