Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 15 września 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XXXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2020/2021.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku,
b) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
d) zaciągnięcia zobowiązań przez Powiat Brzozowski na 2022 rok. 
9.  Wolne wnioski.
10.  Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik