Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 28 lipca 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXXII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Przemyślu, Nadzór Wodny w Dynowie oraz Zarząd Zlewni w Krośnie, Nadzór Wodny w Brzozowie i Krośnie w roku 2020 na terenie Powiatu Brzozowskiego.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021–2029,
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2020 rok.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik