Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XXXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali narad budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2020 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
 
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2020 rok.
 a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2020,
 b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020 rok.
8. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik