Zarząd Powiatu w Brzozowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2021 w zakresie: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zdrowia publicznego.


Jednocześnie Zarząd Powiatu ogłosił nabór wniosków na wsparcie rzeczowe i organizacyjne – w ramach realizacji zadań Powiatu Brzozowskiego z zakresu kultury oraz kultury fizycznej i turystyki w roku 2021.

Uchwały i formularze wniosków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce/pożytek publiczny. Termin składania wniosków i ofert upływa 14 czerwca 2021 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie oraz pod numerem telefonu 13 43 426 45.

ogłoszenia o konkursach dla NGO