ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Obarzym i Wydrna, jednostka ewidencyjna Dydnia, które odbędzie się w dniach roboczych:
• od 10.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad)
• oraz dodatkowo:
- dla obrębu Obarzym – od 17.05.2021 r. do 21.05.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w sali przy Szkole Podstawowej Obarzymie,
- dla obrębu Wydrna – od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Wydrnej.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, przyjmowanie stron będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej:
- dla obrębu Obarzym - 608 557 832,
- dla obrębu Wydrna - 608 556 004,
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zaleca się bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz stosowanie wynikających z nich zabezpieczeń. Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie https://powiatbrzozow.pl oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus.


STAROSTA BRZOZOWSKI
Zdzisław Szmyd