Regulamin Powiatowego Konkursu „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”

I. Organizator Konkursu:
Starosta Brzozowski

II. Cel Konkursu:

1. Kształtowanie umiejętności łączenia szacunku do małej ojczyzny
z szacunkiem do regionu i do Polski.
2. Wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej więzi oraz tożsamości.
3. Rozwijanie zainteresowania kulturą, tradycjami i walorami przyrodniczymi własnego regionu oraz popularyzowanie swojej miejscowości, obiektów, miejsc, symboli, zwyczajów.
4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, wyzwalanie u nich twórczego myślenia.
5. Rozbudzenie kreatywności i umożliwienie młodzieży zaprezentowania swojego talentu,
6. Ukazanie wrażliwości artystycznej i umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości.

III. Uczestnicy Konkursu:

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu brzozowskiego.

IV. Kategorie konkursowe:

1. Plastyczna (prace wykonane dowolną techniką)
2. Literacka (opowiadanie, wywiad, wiersz itp.)

V. Termin i forma przekazania prac

1. Prace należy dostarczyć w terminie do 31.05.2021 r. na adres:
Starostwo Powiatowe w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
z dopiskiem Powiatowy Konkurs „Moje miejsce na ziemi – mój dom, mój region”.
2. Do pracy należy dołączyć wypełniony i czytelnie podpisany formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem nr 1 do regulaminu oraz podpisaną ogólną klauzulę informacyjną RODO Starostwa Powiatowego w Brzozowie stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Prace nieposiadające załączników nie będą rozpatrywane.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. O wynikach Konkursu i terminie wręczania nagród uczestnicy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.
3. W każdej kategorii zostaną przyznane trzy nagrody główne. Dla pozostałych uczestników za udział w konkursie przewidziane są także atrakcyjne nagrody.

VII. Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Brzozowie www.powiatbrzozow.pl 

Do pobrania:
- Regulamin i karta zgłoszenia