Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2021 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się
XXIX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1.
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce.
8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok.
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku,
b) określenia zadań i wielkości  środków finansowych Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r.
c) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029,
e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Domaradz z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Baryczy,
f) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
 
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik