ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 7d pkt 1 i art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Jabłonica Polska i Malinówka, jednostka ewidencyjna Haczów, które odbędzie się w dniach roboczych od 22.03.2021 r. do 02.04.2021 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3-go Maja 51, w pokoju nr 37 (sala narad).
 
Jednocześnie zawiadamiam, że projekt ten będzie wykładany również:
- w budynku Domu Ludowego w Jabłonicy Polskiej w dniach od 15.03.2021 r. do 19.03.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00,
- w budynku Domu Ludowego w Malinówce w dniach od 06.04.2021 r. do 12.04.2021 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu  zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów 
i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu  ewentualne uwagi.
 
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
 
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym, przyjmowanie stron będzie odbywać się wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 691 028 861, z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
 
Zaleca się również bieżące śledzenie komunikatów dotyczących zagrożenia epidemicznego oraz  stosowanie wynikających z nich zabezpieczeń. Informacje te są zamieszczane na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Brzozowie https://powiatbrzozow.pl oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/koronawirus
                                                                                     STAROSTA BRZOZOWSKI
                                                                                                 Zdzisław Szmyd