Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 17 lutego 2021 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XXVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,  ul. prof. W. Pańki 1.
Porządek sesji:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.
7.   Sprawozdania z działalności powiatowych służb, straży i inspekcji za 2020 rok.
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VI)”,
b) przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (VII)”,
c) podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka,
d) zmian uchwały budżetowej na 2021 rok,
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021-2029.
9.  Wolne wnioski.
10.   Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik