Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 16 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XXVI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
 ul. prof. W. Pańki 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2021 - 2029,
b) uchwały budżetowej na 2021 rok,
c) wyrażenia zgody/odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.
 
7. Wolne wnioski.
8.  Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik