Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,

że 2 grudnia 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się

XXV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, ul. prof. W. Pańki 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym,
c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów usunięcia pojazdu powstałych po wydaniu dyspozycji usunięcia pojazdu, od której odstąpiono,
d) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2021 roku,
e) uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
f) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2020 roku,
g) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020 – 2029.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie

Henryk Kozik