Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 21 października 2020 roku (środa) o godz. 13.00

odbędzie się

XXIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie,
 ul. prof. W. Pańki 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2020 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2019/2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym,
c) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik