Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,

że w dniu 3 września 2020 roku (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się

XXIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:    
   a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
   b) zmiany w Statucie Powiatu Brzozowskiego,
   c) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
   d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik