Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 26 czerwca 2020 roku (piątek) o godz. 13:00 odbędzie się

XXI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:    
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata
2020-2029,
c) zmiany uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” oraz uchwalenia regulaminu nadawania tytułu,
d) rozpatrzenia skargi.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik