Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 maja 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XX SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 
6. Informacja Starosty Brzozowskiego Szefa Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Brzozowie na temat działania Zespołu w związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2.
 
7. Informacja na temat działań prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza w związku z pandemią wirusa Sars-CoV-2.
 
8. Informacja na temat działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie w zakresie realizacji zadań wynikających z zapisów tarczy antykryzysowej. 
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
b) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
c) zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
d) wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Brzozowie do składu Powiatowej Rady Pożytku Publicznego w Brzozowie,
e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie.

10. Wolne wnioski.
11.  Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik