DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ


Zadanie:
„Remont drogi powiatowej Nr 2054R w km 0+445 – 1+000 oraz w km 1+700 – 2+300 wraz z remontem przepustów w km 2+025 i w km 1+609 w m. Brzozów”

Zadanie realizowane ze wsparciem finansowym ze środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, przyznanych na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w czerwcu 2020 r.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania: 640 289,39 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE): ok. 600 000,00 PLN

Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 17.06.2021 r.

Data zakończenia zadania: 26.08.2021 r.

Ogólna charakterystyka zadania:
Długość remontowanego odcinka drogi powiatowej: 1,15 km

Lokalizacja zadania: powiat brzozowski, gmina Brzozów, miejscowość Brzozów

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie zniszczonych wskutek ulewnych deszczy dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole, ul. Chopina, w km 0+445 – 1+000 oraz w km 1+700 – 2+300 w miejscowości Brzozów. Remont drogi zakłada również wymianę uszkodzonych dwóch przepustów Ø 80 pod koroną drogi w km 2+025 i 1+609.