Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 11 marca 2020 roku (środa) o godz. 13:00 odbędzie się
XVIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6.  Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie oraz informacja dotycząca potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Brzozowskim.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzozowie,
b) zmian uchwały budżetowej na 2020 rok,
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2020-2029,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Haczowie,
e) przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie”, złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014 – 2020 Działanie nr 9.1. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

8. Wolne wnioski.
9.   Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik