Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się

XIV SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

 

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Odczytanie porządku obrad sesji.
3.Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzednich sesji.
5.Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresach międzysesyjnych.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:    
a)  uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Brzozowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
b) uchwalenia „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą na lata 2020-2021”,
c)  ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2020 roku,
d)  zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku,
e) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
f)  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
7.Wolne wnioski.
8.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik