Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 25 października 2019 roku (piątek) o godz. 1300 odbędzie się
XII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z wykonania uchwały budżetowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego za I półrocze 2019 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i otwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2018/2019.
8. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie.
 
9. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia Programu Naprawczego Szpitala Specjalistycznego 
w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
b) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za lata 2019 - 2020 Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wielkości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku, 
d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok, 
e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
10.   Wolne wnioski.
11.   Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik