Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 1300 odbędzie się
XI SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Odczytanie porządku obrad sesji.
3.   Uwagi i wnioski do protokołów z poprzednich sesji.
4.   Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzednich sesji.
5.   Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresach międzysesyjnych.
6.   Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Radnych.
7.  Informacja o oświadczeniach majątkowych członków Zarządu Powiatu, Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
 
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) przystąpienia Powiatu Brzozowskiego do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza Karpackiego,
     b) rozpatrzenia petycji Pana …………………………………….…..,
     c) zmian w Statucie Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
     d) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
     e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
 
  9.  Wolne wnioski.
  10.  Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik