Z A W I A D O M I E N I E
Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,
że w dniu 18 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 12:00 odbędzie się
VIII SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Uwagi i wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał i wniosków z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja dotycząca stanu dróg powiatowych.
7. Ocena działalności Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza.
 
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza za 2018 rok, 
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie      Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza,
c) powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. Ks. B. Markiewicza oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia,
d) uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2019 roku,
f) zmian uchwały budżetowej na 2019 rok.
9. Raport o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku.
a) debata nad raportem o stanie Powiatu Brzozowskiego w 2018 roku,
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Brzozowie wotum zaufania.
10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok.
a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu w wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za 2018 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Brzozowie,
c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Brzozowie o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2018 rok, 
d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu oraz informacją o stanie mienia Powiatu,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Brzozowskiego za rok 2018,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący 
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik