12 marca odbyła się konferencja szkoleniowa dla nauczycieli i rodziców zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzozowie. Wydarzenie miało miejsce w sali gimnastycznej Ośrodka i połączone było z prezentacją jego bazy. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między specjalistami, a także zapoznania się z możliwościami edukacji dzieci i młodzieży jakie oferuje i obejrzenia wyposażenia Szkoły.

DSC09699

Swoją obecnością zaszczycili Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie Magdalena Pilawska oraz Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz. Konferencję otworzyła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Marta Śmigiel, która powitała uczestników spotkania i zaproszonych gości, następnie Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie Paweł Czekański przedstawił działalność oraz ofertę Ośrodka, który prowadzi wsparcie dzieci od wykrycia u niech niepełnosprawności w formie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Przedstawił możliwości realizacji edukacji przez dzieci, a potem dorosłe osoby z niepełnoprawnością od etapu wychowania przedszkolnego, przez szkołę podstawową, aż po szkołę przysposabiającą do pracy.

W kolejnej części psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Anna Lenart omówiła ścieżkę edukacyjną dzieci z niepełnosprawnością, w tym możliwości wydłużania poszczególnych etapów edukacyjnych oraz procedurę jaka się z tym wiąże. Kolejna prelegentka Agnieszka Sośnicka - pedagog specjalny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku przestawiła i omówiła wybrane metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) wskazując na ich zastosowanie w pracy z dziećmi z różnymi trudnościami rozwojowymi i komunikacyjnymi.

DSC09977

W dalszej części spotkania pracownicy SOSW w Brzozowie zaprezentowali szeroki wachlarz metod pracy, z których korzystają oraz swoje doświadczenia we wprowadzaniu ich w Ośrodku. Wicedyrektor SOSW Dorota Surmacz przedstawiła zalety terapii polisenorycznej prezentując także salę doświadczania świata, wyposażoną w wiele nowoczesnych technologii, którą dysponuje Ośrodek. Anna Florczak omówiła założenia terapii logopedycznej, dzieląc się swoimi doświadczeniami w pracy z podopiecznymi i podkreślając konieczność elastyczności terapeuty i indywidualnego podejścia do każdego dziecka uwzględniając jego potencjał i ograniczenia. Marek Ciesielski zaprezentował możliwości jakie daje trening słuchowy Tomatisa, do którego Ośrodek posiada wyposażoną salę. Marta Fafuła przedstawiła zasady prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Monika Tasz opowiedziała czym jest terapia integracji sensorycznej. Elżbieta Nowak omówiła możliwości zastosowania różnych form arteterapii. Na koniec tej części Magdalena Jankowska-Kikta przedstawiła trening społeczny.  

Na zakończenie Pan Marek Ciesielski zapoznał zebranych z działalnością Stowarzyszenia „Wśród Przyjaciół” działającego przy SOSW w Brzozowie, które działa od 2015 roku i skupia pracowników oraz podopiecznych brzozowskiego ośrodka. Stowarzyszenie w ramach działań wspierających rozwój swoich podopiecznych organizuje różne formy aktywizowania ich oraz integrowania. Dzięki swojej działalności propaguje także postawę tolerancji i akceptacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, co pozwala zapobiegać ich izolacji społecznej.

Konferencja zgromadziła bardzo wielu uczestników, była także przykładem dynamicznych zmian jakie dokonały się w szkolnictwie specjalnym czyniąc te ośrodki wyspecjalizowanymi placówkami, co jak podkreślał Dyrektor SOSW Paweł Czekański, czyni z nich szkoły specjalistyczne, a nie specjalne.

                                                                                                Anna Lenart

                                                                                       psycholog PP-P w Brzozowie

Konferencja