pl lad  Bank Gospodarstwa Krajowego

Zadanie inwestycyjne:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R w miejscowości Jasienica Rosielna oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2005R w miejscowości Haczów”.

Zadanie realizowane w roku 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Całkowita wartość zadania: 1 180 181 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 1 156 578 PLN

Lokalizacja zadania:
Powiat Brzozowski, gmina Haczów i Jasienica Rosielna, miejscowości: Haczów i Jasienica Rosielna

Ogólna charakterystyka zadania:

CZĘŚĆ Nr 1: „Przebudowa DP Nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne w km 0+090 – 0+385 w miejscowości Jasienica Rosielna”

Wykonawca: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 24.05.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 24.10.2024 r.
Wartość robót: 449 909 PLN
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót:
1) Wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi
i poboczy w km 0+090 – 0+385 w miejscowości Jasienica Rosielna;
2) Przebudowę istniejących rowów drogowych;
3) Zjazdy indywidualne i na drogi boczne;
4) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome);
5) Remont istniejącego chodnika dla pieszych km 0+090 – 0+385 w miejscowości Jasienica Rosielna.

CZĘŚĆ Nr 2: „Przebudowa DP Nr 2005R Haczów – Wróblik Szlachecki polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 0+048 – 0+520 w miejscowości Haczów”

Wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Dydni z/s w Niebocku
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 24.05.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 24.10.2024 r.
Wartość robót: 730 272 PLN
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2005R Haczów – Wróblik Szlachecki w km 0+048 – 0+520 w miejscowości Haczów.