pl lad  Bank Gospodarstwa Krajowego

Zadanie inwestycyjne:
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2056R Jabłonica Polska – Jasionów w km 7+840 – 10+065 w m. Zmiennica i Jasionów”.

Zadanie realizowane w roku 2024 r. z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Informacje ogólne:
Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Wykonawca: „STRABAG” Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 2 614 186 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: 27.03.2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: 23.09.2024 r.
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 2 561 903 PLN

Lokalizacja zadania:
Powiat Brzozowski, gmina Brzozów i Haczów, miejscowość Zmiennica i Jasionów

Ogólna charakterystyka zadania:
Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności wykonanie niżej wymienionych robót:
1) Wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2) Wymianę istniejących przepustów drogowych pod koroną drogi wraz z umocnieniem wlotów i wylotów przepustów;
3) Wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie stabilizacji podbudowy i nowej nawierzchni drogi powiatowej w km 7+840 – 10+065;
4) Uzupełnienie poboczy wraz z ich powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltowa;
5) Przebudowę rowów drogowych poprzez ich przesunięcie, pogłębienie i wyprofilowanie dna i skarp;
6) Wykonanie niezbędnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz
z oznakowaniem poziomym i pionowym;
7) Umocnienia powierzchniowe skarp i ścieków betonowymi elementami prefabrykowanymi;
8) Wykonanie robót na zjazdach indywidualnych i na drogi boczne;
9) Inne prace o charakterze pomocniczym i porządkującym.