Zadanie inwestycyjne:

„Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską”

Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Informacje ogólne:

Inwestor: Powiat Brzozowski – Zarząd Powiatu w Brzozowie
Wykonawca: „SARINŻ” Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 47, 02-265 Warszawa
Całkowita wartość zadania: 46 953 780 PLN
Data podpisania umowy z Wykonawcą robót: marzec 2024 r.
Planowana data zakończenie zadania: grudzień 2026 r.
Wartość dofinansowania z RFRD: 37 563 024 PLN
Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: wrzesień 2023 r.

Lokalizacja zadania:

Powiat Brzozowski, gmina Dydnia, miejscowość Niewistka i Jabłonica Ruska

Ogólna charakterystyka zadania:

Celem zadania inwestycyjnego jest budowa mostu na rzece San. Projekt wpisuje się w ramy Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalne Infrastruktury Drogowej – „Mosty dla Regionów”.
Efektem zadania inwestycyjnego będzie między innymi:
1) Umożliwienie rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu, przy zachowaniu standardów ochrony środowiska;
2) Podniesienie rozwoju i konkurencyjności obszaru oddziaływania projektu;
3) Polepszenie warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych znajdujących się
w rejonie oddziaływania projektu (przetwórstwo drewna, kopalnie kruszyw, żwirownie);
4) Podniesienie jakości życia mieszkańców regionu;
5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu wszystkich użytkowników tego ciągu drogowego;
6) Lepsze skomunikowanie obszarów po obu stronach rzeki San;
7) Rozwój społeczno – gospodarczy regionu oraz poprawa jakości połączeń, i infrastruktury drogowej;
8) Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu;
9) Poprawa konkurencyjności i spójność z innymi regionami;
10) Wzmocnienie dostępności regionu, podniesienie jego konkurencyjności, zwiększenie
spójności przestrzennej i społecznej, jak również przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, integracji społecznej oraz podnoszeniu poziomu edukacji.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności wykonanie następujących robót budowlanych:
1) Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;
2) Przebudowę i zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z inwestycją;
3) Dowiązanie do skrzyżowań z drogą wojewódzką Nr 835 i z drogą powiatową Nr 2040R;
4) Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2040R w rejonie skrzyżowania;
5) Budowę i przebudowę rowów odwadniających korpus drogi;
6) Budowę chodników w obrębie projektowanych skrzyżowań;
7) Budowę wieloprzęsłowego mostu drogowego (klasa obciążenia: I wg PN-EN 1991-2007 Eurokod1 + Stanag 2021) wraz z dojazdami (klasa techniczna: G 1x2);
8) Budowę systemu odwodnienia obiektu mostowego;
9) Budowę oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego na długości projektowanego odcinka drogi;
10) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w dostosowaniu do projektowanej geometrii przedmiotowej drogi.

most san