Kalendarium ważniejszych działań podejmowanych przez
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich
celem zabezpieczenia mieszkańców przed zagrożeniem koronawirusem SARS-COV-2

koronawirus

Działania podejmowane przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Porządku Publicznego, Bezpiecznego, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Brzozowie celem zabezpieczenia mieszkańców przez zagrożeniem epidemicznym miały charakter spotkań, narad i konsultacji, a także posiedzeń Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Dokonano niezbędnych zakupów sprzętowych (np. generator ozonu, środków do dezynfekcji, materiał używany przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce do szycia maseczek).

Podmiotem wiodącym w zagrożeniu epidemicznym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie, z którym Starosta Brzozowski oraz Naczelnik WPPBOiSO pozostają w stałym kontakcie operacyjnym. Oprócz tego utrzymywany jest stały kontakt telefoniczny i mailowy z gminami powiatu brzozowskiego z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe. Podejmowane działania mają również charakter wspomagający gminy w realizacji ich zadań.

Poniżej przedstawiamy tylko część z nich:
24.02.2020
• Inicjatywa zakupu doposażenia dodatkowych środków ochrony indywidulanej (tj. maseczek ochronnych rękawiczek jednorazowych, płynu do dezynfekcji rąk) na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

25.02.2020
• Organizacja spotkania z inicjatywy m.in. władz powiatu brzozowskiego z przedstawicielami jednostek organizacyjnych (Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie) w celu omówienia m.in. sytuacji w jakiej pozostają osoby wracające z zagranicy – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.

26.02.2020
• Opracowanie i dystrybucja instrukcji mycia rąk (w budynkach Starostwa Powiatowego oraz budynkach jednostek organizacyjnych).

27.02.2020
• Posiedzenie PZZK w niepełnym składzie z udziałem przedstawicielami jednostek organizacyjnych (SS POO w Brzozowie, PPIS, PCIS w Orzechówce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, niezbędni merytorycznie pracownicy Starostwa Powiatowego) – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.
• Zebranie z gmin powiatu informacji o miejscach wskazanych na potrzeby kwarantanny zbiorowej i przekazanie ich do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

28.03.2020
• Wyjazd w teren celem weryfikacji obiektu PCIS w Orzechówce na ewentualną kwarantannę indywidualną i zbiorowa.
• Komunikat Starosty Brzozowskiego w sprawie numerów telefonów do kontaktu w sprawie koronawirusa – komunikat przekazano do odczytania podczas niedzielnych Mszy Świętych w kościołach powiatu brzozowskiego.
• Dystrybucja plakatów otrzymanych NFZ w Rzeszowie.

03.03.2020
• Spotkanie z przedstawicielami jednostek organizacyjnych (SS POO w Brzozowie, PPIS) z inicjatywy władz powiatu brzozowskiego, celem analizy działań i procedur, które zostały wdrożone w funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.

04.03.2020
• Udział w spotkaniu organizowanym przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

05.03.2020
• Z inicjatywy władz powiatu brzozowskiego spotkanie z burmistrzem i wójtami gmin powiatu (uczestniczyli głownie przedstawiciele wójtów) – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.
• Na polecenie WCZK w Rzeszowie, po konsultacji z władzami powiatu wskazano osoby kontaktowe w sprawie zagrożenia koronawirusem.

06.03.2020
• Przekazanie zaktualizowanej informacji na temat miejsc kwarantanny zbiorowej do PUW w Rzeszowie.

10.03.2020
• Posiedzenie PZZK w niepełnym składzie z udziałem przedstawicielami jednostek, w którym uczestniczyli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji oraz straży, mające na celu omówienie sytuacji i analizę potrzebnych działań – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.
• Z inicjatywy władz powiatu brzozowskiego zorganizowano spotkanie z przedstawicielami placówek oświatowych, dla których Starosta Brzozowski jest organem założycielskim – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.

11.03.2020
• Przekazanie kolejnych informacji na temat miejsc kwarantanny zbiorowej do WCZK w Rzeszowie.
• Komunikat Starosty Brzozowskiego dla klientów Starostwa Powiatowego w Brzozowie.
• Udział w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiego.
• Wobec pojawienia się fałszywych zgłoszeń o możliwym podejrzeniu zachorowania na koronawirusa SARS-COV-2, Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie przygotowała artykuł informujący o odpowiedzialności karnej za fałszywe zgłoszenia.

12.03.2020
• Udział w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiego.

13.03.2020
• Z inicjatywy władz powiatu brzozowskiego zorganizowano spotkanie z księżmi dziekanami z terenu powiatu brzozowskiego. Podczas spotkania księża zostali zapoznani z zagrożeniem koronawirusem, a także przekazano im opracowane propozycje możliwych do podjęcia działań – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności.
• Z inicjatywy władz powiatu brzozowskiego zorganizowano spotkanie z wójtami gmin powiatu brzozowskiego – ze spotkania sporządzono notatkę oraz listę obecności
• Wygaszenie działalności i funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej zgodnie z poleceniem Ministra Obrony Narodowej, która pracowała od 02.03 do 13.03.2020 roku.

14.03.2020
• Udział w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiego.

15.03.2020
• Udział w spotkaniu roboczym w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzozowie.

16.03.2020
• Publikacja ostrzeżeń przed wyłudzeniami w związku z koronawirusem.
• Dystrybucja komunikatu PSSE dot. uruchomienia dodatkowych linii telefonicznych dla osób potrzebujących kontaktu.

17.03.2020
• Udział w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiego.
• Rozeznanie możliwości odbycia kwarantanny indywidualnej w brzozowskich hotelach, gospodarstwach agroturystycznych (kontakt mailowy i telefoniczny z podmiotami).

18.03.2020
• Pismo do wójtów gmin powiatu brzozowskiego dot. konieczności zabezpieczenia miejsc na kwarantannę indywidualną.
• Odpowiedź na pismo Marszałka Województwa z dn. 17.03.2020 dot. zapotrzebowania na środki finansowe i wyposażenie, po przeprowadzeniu szczegółowego rozpoznania przez JST oraz powiatowe służby, inspekcje, straże.
• Pismo do wójtów gmin powiatu brzozowskiego dot. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym – wskazanie zadań i obowiązków wójta gminy.

19.03.2020
• Udział w spotkaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
• Omówienie kwestii dostarczania żywności osobom w kwarantannie – wysłanie poleceń Wojewody Podkarpackiego do PSSE celem interpretacji zapisu o przekazywaniu danych.

23.03.2020
• Kolejny zakup materiałów na szycie maseczek przez PCIS Orzechówka.
• Wytyczne PSSE przesłane do gmin.

24.03.2020
• Zgodnie z ustaleniami z władzami powiatu zamówiono generator ozonu na potrzeby dezynfekcji pomieszczeń.

25.03.2020
• Realizacja poleceń Wojewody Podkarpackiego dot. zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie.

26.03.2020
• Udział w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiego (z udziału sporządzono notatkę).

27.03.2020
• Początek obowiązku raportowania o miejscach wykorzystywanych na kwarantannę zbiorową (obowiązuje do odwołania) do WCZK oraz na adres Wydziału Polityki Społecznej (z dn. 01.04.2020 r. odwołano raportowanie do WCZK obowiązuje raportowanie do WPS).

31.03.2020
• Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń przekazano gminom i podmiotom – źródła opracowań instrukcji: PSSE w Brzozowie, KP PSP w Brzozowie, SS POO w Brzozowie.
• Nałożenie na gminy powiatu obowiązku raportowania o wykorzystywanych miejscach kwarantanny indywidualnej (organizowanej przez gminy).

 

W kwietniu oraz maju sytuacja względnie ustabilizowała się. W Starostwie Powiatowym i jego jednostkach organizacyjnych zorganizowane zostało funkcjonowanie poszczególnych wydziałów, jednostek i służb w oparciu o wytyczne w zakresie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i klientów urzędu. Powiat brzozowski poprzez wskazane wyżej działania został przygotowany na wypadek rozwoju epidemii. Warto wspomnieć o ciągłej pracy Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce, dzięki której zabezpieczone są potrzeby w środki ochrony indywidualnej takich podmiotów jak: m.in. Szpital Specjalistyczny POO w Brzozowie, DPS w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Dopracowano zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przyjmowani są klienci urzędu m.in. poprzez montaż szyb i drzwi ochronnych (szyb i pleksiglas), zakupiono bramę wjazdową w DPS, w celu większej kontroli nad osobami tam zamieszkującymi. Do czasu obecnego utrzymywany jest stały kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzozowie, Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie i gminami powiatu brzozowskiego oraz innymi podmiotami, których udział w podejmowanych przedsięwzięciach jest wskazany ze względu na rozwój sytuacji. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie jest cały czas w kontakcie z Wojewódzka Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz oddziałami zakaźnymi w najbliższej okolicy. Badania osób w kwarantannie robione są na bieżąco, a w trybie całodobowym monitorowana jest sytuacja epidemiczna powiatu brzozowskiego. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PSSE w Brzozowie i nowych uwarunkowań prawnych można znaleźć na http://brzozow.nowybip.pl/covid-19

Dodatkowo, aby zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla wszystkich osób potrzebujących od początku maja funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie szczegółowe informacje na stronie: https://ppp.powiatbrzozow.pl/2020/05/08/procedura-przyjmowania-klientow-poradni-psychologiczno-pedagogicznej/.

***

zdzislawszmydPragnę podziękować wszystkim naczelnikom wydziałów za pomoc w organizacji systemu funkcjonowania Starostwa Powiatowego, a także pracownikom za ich odpowiedzialną postawę i służbę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Pan Dyrektor Członek Zarządu Wiesław Marchel oraz Pani Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Anna Rymarz. Dziękuję Pani Sekretarz Powiatu Ewie Tabisz oraz Pani Radcy Prawnej Lucynie Gosztyle-Orzechowskiej za sporządzanie dokumentów oraz zarządzeń pozwalających na legalną zmianę organizacji pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek. Na wyróżnienie zasługuje postawa kierowników wszystkich jednostek, służb, straży i inspekcji, którzy w sposób bardzo odpowiedzialny stosowali zarządzenia organizując pracę swoich jednostek zapewniając bezpieczeństwo pracownikom oraz osób mających kontakt z daną jednostką.

Szczególne podziękowania kieruję do Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Brzozowie Pani Zofii Cwynar, która organizując dyżury całodobowe we współpracy z PCZK rozwiązywała problemy kwarantanny oraz nadzorowała stan sanitarny wszystkich obiektów. Na ręce Pana Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego składam serdeczne podziękowania dla całego personelu Szpitala za ogromne oddanie, życzliwość i poświęcenie dla pacjentów. Wasze odpowiedzialne zaangażowanie i pomoc często z narażeniem życia daje nam poczucie bezpieczeństwa, tak potrzebne w obecnym czasie.

Dziękuję za współpracę i zaangażowanie wszystkim włodarzom gmin naszego powiatu, za zapał i intensywną pracę. Słowa wdzięczności kieruję pod adresem osób, które zaangażowały się w akcję szycia maseczek ochronnych, m.in. w Powiatowym Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce. Należy również podkreślić wzorową postawę służb mundurowych, szczególnie Policji, bo dzięki ich mozolnej pracy nie dochodziło do łamania dyscypliny zachowań.

Na końcu dziękuję Wam Szanowni Mieszkańcy Powiatu Brzozowskiego za odpowiedzialną postawę i skrupulatne stosowanie się do wszystkich zarządzeń dyscyplinujących nasze zachowanie. To dzięki Wam w naszym powiecie nie zanotowano ani jednego przypadku zakażenia koronawirusm do dnia dzisiejszego i myślę, że będzie tak dalej. Jesteśmy w dalszym ciągu w okresie pandemii. Wypracowany system sprawdził się, dlatego proszę Was o dalsze stosowanie się do rygoru walki z wirusem. Wspólnym wysiłkiem pokonamy zagrożenie i niedługo znów będziemy normalnie funkcjonować, czego Wam i sobie życzę.

Starosta Brzozowski
Zdzisław Szmyd